ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดกลาง
         000-main เบ็ดเตล็ด (ขอยืมได้)
         100-main ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-main ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-main สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-main ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-main วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-main เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-main ศิปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-main วรรณคดี (ขอยืมได้)
         900-main ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         CL-main วรรณกรรมสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         FDB-main หนังสือภาษาต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         FL-main วรรณกรรมต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         map-main แผนที่ (ขอยืมได้)
         multimedea-cartoon การ์ตูน (ขอยืมได้)
         multimedia - documentary สารคดี (ขอยืมได้)
         multimedia-cinema ภาพยนตร์ (ขอยืมได้)
         RB-main หนังสือหายาก (ขอยืมได้)
         ref-main หนังสืออ้างอิง
         repair-main ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         serial-main วารสาร (ขอยืมได้)
         TB-main แบบเรียน (ขอยืมได้)
         TL-main วรรณกรรมไทย (ขอยืมได้)
         TLL-main วรรณกรรมแปล (ขอยืมได้)
2ห้องสมุดประถม
         000-prathom เบ็ดเตล็ด (ขอยืมได้)
         100-prathom ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-prathom ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-prathom สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-prathom ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-prathom วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-prathom เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-prathom ศิลปและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-prathom วรรณคดี (ขอยืมได้)
         900-prathom ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         C-prathom การ์ตูน (ขอยืมได้)
         FDB-prathom หนังสือภาษาต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         FS-prathom นิทานต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         L-prathom วรรณกรรมไทย (ขอยืมได้)
         map-prathom แผนที่ (ขอยืมได้)
         multimedai-documentary-prathom สารคดี (ขอยืมได้)
         multimedia-cartoon-prathom การ์ตูน (ขอยืมได้)
         multimedia-cinema-prathom ภาพยนตร์ (ขอยืมได้)
         RB-prathom หนังสือหายาก (ขอยืมได้)
         ref-prathom หนังสืออ้างอิง (ขอยืมได้)
         repair-prathom ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         RS-prathom นิทานธรรม (ขอยืมได้)
         serial-prathom วารสาร (ขอยืมได้)
         TB-prathom แบบเรียน (ขอยืมได้)
         TLL-prathom วรรณกรรมแปล (ขอยืมได้)
         TS-prathom นิทานไทย (ขอยืมได้)
3ห้องสมุดอนุบาล
         Art-Craft ศิลปะและงานประดิษฐ์ (ขอยืมได้)
         Media-Anuban สื่อการสอน (ขอยืมได้)
         NB หนังสือสำหรับเด็กเล็ก (ขอยืมได้)
         Ref หนังสืออ้างอิงสำหรับครู (ขอยืมได้)
         Tales-Book วรรณกรรมรวมนิทาน-รวมเรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         TB-Anuban แบบเรียน (ขอยืมได้)
         Teacher หนังสือสำหรับครู (ขอยืมได้)
         ขาว นิทาน Big Book
         เขียว นิทานพื้นบ้าน และเทพนิยายต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         เขียว-เทา ศาสนา และนิทานธรรม (ขอยืมได้)
         เขียว-ฟ้า นิทานพื้นบ้าน และเทพนิยายไทย (ขอยืมได้)
         เขียวเข้ม วรรณกรรมเยาวชน (ขอยืมได้)
         ชมพู นิทานภาษาต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         แดง นิทานพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และคุณธรรม (ขอยืมได้)
         น้ำเงิน หนังสืออ้างอิงสำหรับเด็ก (ขอยืมได้)
         น้ำตาล หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา (ขอยืมได้)
         ฟ้า-ชมพู หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         ฟ้า-ส้ม หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (ขอยืมได้)
         ฟ้า นิทานส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (ขอยืมได้)
         ม่วง นิทานทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) (ขอยืมได้)
         เหลือง นิทานสร้างครอบครัวอบอุ่น (ขอยืมได้)
         เหลือง-แดง-เขียว นิทานพัฒนาทักษะด้านสังคม-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขอยืมได้)
         เหลือง-แดง-ชมพู นิทานพัฒนาทักษะด้านสังคม-ทักษะ ประสบการณ์ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม (ขอยืมได้)
         เหลือง-แดง-ฟ้า นิทานพัฒนาทักษะด้านสังคม-ส่งเสริมสุขนิสัย และพลานามัย (ขอยืมได้)
         เหลือง-แดง-ส้ม นิทานพัฒนาทักษะด้านสังคม-ประเพณี และวัฒนธรรม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดกลาง

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.