ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิ่งควรรู้ก่อนเข้าห้องสมุด๑. เคารพตนเองและสถานที่ด้วยการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย

๒. เคารพผู้ร่วมใช้บริการห้องสมุดด้วยการสำรวจกิริยา วาจา ไม่ส่งเสียงดังหรือปฏิบัติตนที่เป็นการรบกวนผู้อื่น รวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ส่งเสียงดังรบกวน

๓. ป้องกันการชำรุดเสียหายของหนังสือและเอกสารในห้องสมุดด้วยการ งดนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

๔. รักษาสิ่งพิมพ์หรือทรัพสินของห้องสมุดไม่ให้ฉีกขาดหรือชำรุดเสียหาย ม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในสิ่งพิมพ์หรือหนังสือ

๕. เคารพกฏระเบียบในการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการปฏิบัติตามระเบียบการยืม - คืน ก่อนนำหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

๖. ศึกษา เรียนรู้ อยู่ในการงานที่เหมาะสมด้วยการงดเล่นเกมทุกชนิด

๗. รักษาความเป็นระเบียบของสถานที่ด้วยการเก็บเก้าอี้ เบาะรองนั่ง โต๊ะ คืนที่เดิมให้เรียบร้อย

๘. หนังสือที่อ่านเสร็จแล้วให้รวบรวมวางไว้บนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ หรือส่งคืนเคาน์เตอร์บรรณารักษ์
ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.