ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทสมาชิก

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวนวัน

ครู / ครูพิเศษ

300 รายการ
120 วัน

พนักงาน / บุคลากร

20 รายการ
30 วัน

นักเรียน / ผู้ปกครอง

7 รายการ
7 วัน

อาจารย์ / บุคลากรสถาบันอาศรมศิลป์

10 รายการ
30 วันหมายเหตุ

     1. นักเรียน ให้ใช้บัตรนักเรียนในการยืม - คืนทรัพยากรของห้องสมุด

     2. ผู้ปกครองที่ต้องการยืมทรัพยากรของห้องสมุด สามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกห้องสมุด

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.