ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

E - Book

  • หอสมุดแห่งชาติ  (สมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ)
https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตำราเรียน)  
http://e-book.ru.ac.th/
  • กระทรวงวัฒนธรรม 
https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=index
  • สวทช. NSTDA
https://www.nstda.or.th/th/e-book
  • กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร 
http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/search/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html 


 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.